Ymgysylltu

Mae gwaith ymgysylltu wedi bod yn ganolog i waith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Darparodd y project ymgysylltu 'Amser Siarad' wybodaeth a dysgu allweddol i lywio Asesiad a Chynllun Lles y BGC. Er mwyn bwrw ymlaen â'r dysgu hwn, mae'r BGC wedi sefydlu grŵp Gorchwyl a Gorffen Ymgysylltu. Mae'r grŵp yn dod â phartneriaid o bob sefydliad y BGC at ei gilydd i rannu arfer gorau a dysgu a gesglir trwy ymgynghori ac ymgysylltu ym Mro Morgannwg ynghyd ag archwilio cyfleoedd ar gyfer gwaith ar y cyd.

Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cyflawni amrywiaeth eang o waith ymgynghori, cyfathrebu ac ymgysylltu, o gydweithio â Chomisiynydd Plant Cymru a Fforwm Ieuenctid y Fro ar Hawliau Plant i gefnogi gwaith Fforwm 50+ y Fro.

Wrth i'r BGC ddatblygu ei ffrydiau gwaith, bydd ymgysylltu yn parhau i fod o bwys allweddol.

Welsh Copyrights © 2018. All Rights Reserved by Vale of Glamorgan Public Services Board