Symud Mwy Bwytan Dda

Yn gyffredinol mae Bro Morgannwg yn gymharol gyfoethog ac mae llawer o drigolion yn mwynhau safon uchel o fyw mewn amgylchedd diogel a deniadol.  Mae disgwyliad oes yn cynyddu ac felly hefyd ddisgwyliad oes iach. Fodd bynnag, mae gwahaniaethau sylweddol ar draws y Fro, ac mae gan y rhai sy’n byw mewn ardaloedd mwy difreintiedig ddisgwyliad oes llai.  Fel y rhan fwyaf o Gymru a’r DU, mae data'n dangos bod angen gwneud dewisiadau iachach o ran bwyd a bod yn fwy actif. Mae partneriaid wedi cydweithio trwy BGC y Fro, BGC Caerdydd a Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a'r Fro i ddatblygu cynllun i sicrhau bod y boblogaeth yn iachach trwy symud yn fwy a bwyta'n dda.  Mae’r cynllun yn cyfuno ac yn adeiladu ar waith ynglŷn â’r Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau’r Ysgol (RhCGY) a’r Siarter Teithio Iach i Staff ac ymrwymiad yn safleoedd Ysbyty Athrofaol Cymru ac Ysbyty Llandochau bod 75% o’r bwyd a werthir i staff ac i ymwelwyr yn iach.  Mae hefyd yn adlewyrchu’r cynnydd sy’n cael ei wneud gan yr holl bartneriaid i ystyried lles y staff.

MMEW

Caiff y cynllun ei lansio’n swyddogol yn ddiweddarach yn 2020 ond bydd gwaith yn parhau i sicrhau y gall partneriaid gefnogi eu staff a’r boblogaeth leol i aros yn heini ac yn iach ac i gael mwy o wybodaeth ynglŷn â deiet iach. Bydd angen ailystyried rhai dulliau o gyflawni blaenoriaethau, er enghraifft o ran gwaith mewn ysgolion a’r gweithle, a bydd y rhain yn rhan o drafodaethau parhaus wrth i bartneriaid fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio ac ymgysylltu. Bydd cyflawni’r cynllun hwn yn llwyddiannus yn arwain at welliannau yn iechyd a lles tymor hir ein trigolion a byddwn yn parhau i arloesi ac addasu ein ffyrdd o weithio i ateb yr her o annog pobl i symud yn fwy ac i fwyta’n dda.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen Symud Mwy, Bwyta’n Dda, edrychwch ar eu gwefan neu dilynwch nhw ar Twitter.

Welsh Copyrights © 2018. All Rights Reserved by Vale of Glamorgan Public Services Board