Adroddiad Blynyddol

Rhaid i'r BGC lunio Adroddiad Blynyddol bob blwyddyn. Rhaid i'r adroddiad fanylu ar y cynnydd a wnaed o ran bwrw ymlaen â'r Amcanion a’r Camau Gweithredu a nodir yng Nghynllun Lles y BGC. Mae pob Adroddiad Blynyddol yn rhoi trosolwg o'r gwaith a’r projectau mae partneriaid wedi cydweithio arnynt ac y byddant yn parhau i wneud hynny i helpu'r BGC i gyflawni ei Gynllun Lles.

Nodir isod yr Adroddiadau Blynyddol sydd wedi’u cyhoeddi gan y BGC hyd yma.

Adroddiad Blynyddol 2022

Mae’r adroddiad hwn yn manylu ar y gwaith a rhai o’r llwyddiannau a wnaed gan BGC y Fro ers mis Gorffennaf 2021. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at fanteision gweithio mewn partneriaeth ac yn dangos yr hyn rydym wedi'i gyflawni ac efallai'n bwysicach oll, yr hyn rydym wedi'i ddysgu a sut rydym yn bwriadu cydweithio ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

Lluniwyd yr adroddiad hwn yn Microsoft Sway ac mae'n cynnwys nifer o ddolenni i waith ac adroddiadau eraill a wnaed gan y BGC a graffiau a siartiau rhyngweithiol sy'n tynnu sylw at rai o'r tueddiadau data allweddol a gaiff eu monitro gan y BGC. Gellir gweld yr adroddiad trwy'r ddolen isod. Mae'r adroddiad hwn yn cael ei gyfieithu.

PSB AR Welsh 2021-22

Adroddiad Blynyddol 2021

Dyma drydydd Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae’r adroddiad hwn yn manylu ar y gwaith a rhai o’r llwyddiannau a wnaed gan BGC y Fro ers mis Gorffennaf 2020.

PSB AR 2021 Welsh

Adroddiad Blynyddol 2020

Ail Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus yw hwn. Mae’r adroddiad hwn yn manylu ar y gwaith a rhai o’r llwyddiannau a wnaed gan BGC y Fro ers mis Gorffennaf 2019. 

AR cy

Adroddiad Blynyddol 2019

Dyma Adroddiad Blynyddol cyntaf Ein Bro, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg. Mae'r Adroddiad Blynyddol hwn yn manylu ar y cynnydd a wnaed ym mlwyddyn gyntaf y Cynllun Lles. Roedd ein Hadroddiad eleni ar ffurf fideo gyda phartneriaid y BGC yn nodi’r gwaith sydd wedi'i wneud yn erbyn pedwar Amcan Lles y BGC.

Mae fersiwn ysgrifenedig o'r Adroddiad Blynyddol hefyd ar gael isod:

 

Welsh Copyrights © 2018. All Rights Reserved by Vale of Glamorgan Public Services Board