Bancio Amser ym Mro Morgannwg

Cydnabuwyd pwysigrwydd gwirfoddol a chymryd rhan yng Nghynllun Lles y BGC o dan yr amcan ‘galluogi pobl i gymryd rhan, cyfranogi yn ein cymunedau lleol a ffurfio gwasanaethau lleol’. Ymrwymodd y partneriaid i archwilio potensial cynllun bancio amser ledled y Fro/rhanbarthol ac mae gwaith wedi cael ei ddatblygu i adeiladu ar y cynllun llwyddiannus a gynhaliwyd gan Adran Tai y Cyngor ers 2018 ond sydd ar gael i denantiaid Cyngor y Fro yn unig.

Mae’r cynllun bancio amser presennol yn helpu i ddod ag aelodau’r gymuned ynghyd trwy wirfoddoli er mwyn gwella eu hardaloedd lleol, dysgu sgiliau newydd, gwella lles ac yn eu tro i ennill taleb credyd amser i hyrwyddo gwariant yn yr ardal leol ac ymhellach i ffwrdd. Mae’r ffigurau diweddaraf ar gyfer mis Ebrill 2020 yn dangos bod 527 o aelodau yn y cynllun a’u bod wedi cynhyrchu dros 5,387 o oriau o amser gwirfoddoli. Adroddodd yr Aelodau am welliannau sylweddol yn eu hunan-barch, lefelau uwch o ran eu hyder, sgiliau newydd a theimladau o les.

 

Yr hyn rydym wedi’i wneud:

Cynhaliwyd gweithdy llwyddiannus gyda’r nod o archwilio’r posibilrwydd o ehangu’r cynllun bancio amser presennol i fwy o drigolion yn y Fro ym mis Gorffennaf 2019 a chymerodd gwirfoddolwyr presennol, arweinwyr y cynllun, partneriaid a rhanddeiliaid ehangach ran ynddo. Rhoddodd y gweithdy gyfle i randdeiliaid ddod ynghyd a rhannu syniadau, pryderon ac adnoddau. Yn dilyn y gefnogaeth ar gyfer ehangu’r cynllun yn y gweithdy, sefydlodd y BGC grŵp Gorffen a Gorchwyl. Mae aelodaeth y grŵp yn cynnwys amrywiaeth o Bartneriaid sy’n gweithio gyda’i gilydd i ymchwilio ymhellach i ddulliau ymarferol a manylion ehangu’r cynllun i ragor o drigolion.

Yr hyn sydd wedi ei gyflawni gennym:

Mae’r project ehangu wedi derbyn £45,000 o arian atal gan Lywodraeth Cymru er mwyn recriwtio swydd newydd i gefnogi a gyrru’r gwaith
Cafodd achos busnes, disgrifiad swydd a manyleb person eu llunio, eu hadolygu a’u cymeradwyo gan y Grŵp Gorchwyl.    Bu oedi o ran y dogfennau hyn yn cael eu cymeradwyo gan y Cabinet oherwydd bod cyfarfodydd y Cabinet yn cael eu gohirio yn ystod COVID-19. Caiff y rhain eu cyflwyno i’w gymeradwyo gan y Cabinet a bydd recriwtio yn dechrau pan fydd cyfarfodydd yn ailddechrau.
Mae’r grŵp wedi dadansoddi’r data MALIC 2019 diweddaraf ochr yn ochr a ffynonellau data eraill i helpu i bennu meysydd posibl i’w hehangu er budd mwyaf i’r boblogaeth.
Rhoddir cyhoeddusrwydd i bob gwasanaeth a chyfle gwirfoddoli hysbys trwy Arwyr y Fro sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd gan Gyngor Bro Morgannwg a GGM.
Adroddodd 78% o’r trigolion a arolygwyd sy’n cymryd rhan yn y cynllun bancio amser presennol am gynnydd o ran iechyd, lles a hyder.

Cyfeiriad y dyfodol:

Bydd ehangu bancio amser yn y Fro yn cael ei ddatblygu ymhellach yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet dros recriwtio’r swyddog bancio amser newydd unwaith bod cyfarfodydd yn ailddechrau. Fodd bynnag, mae partneriaid yn parhau i hyrwyddo a chefnogi gwirfoddoli yn y gymuned leol. Rydym yn gobeithio adeiladu ar yr hwb hwn mewn gwirfoddoli a pharhau â’r momentwm yn y dyfodol er mwyn annog cynifer o drigolion â phosibl i wirfoddoli. Trwy barhau i annog a hwyluso cynyddu cyfleoedd gwirfoddoli yn y tymor hir, bydd mwy o drigolion yn derbyn y buddion iechyd, lles a gwella sgiliau cysylltiedig.

Welsh Copyrights © 2018. All Rights Reserved by Vale of Glamorgan Public Services Board