Amdanom ni

Mae’r BGC yn gorff statudol a sefydlwyd yn Ebrill 2016 drwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Mae pedwar aelod statudol ar y BGC, sef Cyngor Bro Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Gwasaneath Tan ac Achub ac  Cyfoeth Naturiol Cymru.     

Group meeting looking at stats

Y Bwrdd:

Mae ystod o bartneriaid eraill hefyd wedi derbyn y gwahoddiad i fod yn aelodau’r BGC a chyfrannu at ei weithgareddau. Nodir aelodaeth bresennol y BGC isod: 

table test
EnwSefydliadTeitl
Cynghorydd Lis Burnett Cyngor Bro Morgannwg Arweinydd
Mark Brace Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru Comisiynydd Cynorthwyol
Fiona Kinghorn  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro D Gweithredol yfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus 
Charles Janczewski Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Cadeirydd y BIP
Suzanne Rankin Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Prif Weithredwr
Abigail Harris Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth a Chynllunio
Fiona Abbott Cyfoeth Naturiol Cymru Rheolwr Gweithrediadau Canolbarth y De
Mike Evans  Cyfoeth Naturiol Cymru Pennaeth Gweithrediadau Canolbarth y De
Huw Jakeway  Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru Prif Swyddog Tân
Christian Hadfield Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru Rheolwr Grwp 
Rob Thomas  Cyngor Bro Morgannwg Prif Weithredwr
Judith Cole Llywodraeth Cymru Dirprwy Bennaeth Gweithlu a Phartneriaethau Cymdeithasol (Llywodraeth Leol) 
Shirley Hodges Cyngor Tref y Barri Cynrychiolydd Cyngor Tref a Chymuned Enwebedig  
Stephen Jones Heddlu De Cymru Prif Uwcharolygydd 
Judith White Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Rheolwr Ardal - De Ddwyrain Cyrmu
Rachel Connor Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg Cyfarwyddwr Gweithredol
Emil Evans Coleg Caerdydd a’r Fro Is-brifathro
 Eirian Evans Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Pennaeth De Cymru 1
Welsh Copyrights © 2018. All Rights Reserved by Vale of Glamorgan Public Services Board