Cyflawni ein Hamcanion Llesiant

Crowd of people

Wrth ddatblygu ein tri Amcan Llesiant newydd rydym wedi ystyried yr ystod o wybodaeth yn yr Asesiad Llesiant a'r hyn sydd eisoes ar waith yn lleol ac yn rhanbarthol. Rydym yn hyderus y gallwn, wrth gyflawni’r Amcanion hyn, ddylanwadu ar ystod eang o weithgareddau a gwasanaethau ar draws y Fro, gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i lesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol preswylwyr ac ymwelwyr, a thros oes y Cynllun y gallwn wneud y mwyaf o’n cyfraniad at y Nodau Llesiant Cenedlaethol yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy.

Dylid ystyried ein Hamcanion Llesiant a’n gweithgareddau arfaethedig yng nghyd-destun yr ystod o gynlluniau, strategaethau a gweithgareddau cydweithredol eraill sy’n digwydd yn y Fro a’r rhanbarth ehangach. Fel y manylir yn adran 7 y cynllun, Beth a Ddywedoch Wrthym, rydym wedi bod yn siarad â gwahanol grwpiau, sefydliadau a phobl o bob oed yn rhan o'r gwaith i ddatblygu'r Cynllun ac mae’r sgyrsiau hyn wedi helpu i lunio ein Hamcanion a’r camau y byddwn yn eu cymryd i’w cyflawni.

Dangosodd yr ymgynghoriad a gynhaliwyd gennym ar ein Hasesiad Llesiant fod pobl yn teimlo ein bod wedi trafod y materion cywir a bod yr Asesiad yn adlewyrchu eu profiadau o'r Fro. Yn naturiol, mae ein Hamcanion yn eang eu cwmpas, ond credwn eu bod yn creu fframwaith cadarn ar gyfer ein gweithgareddau. Maent yn adlewyrchu’r angen i ymateb i’r argyfyngau hinsawdd a natur ac yn rhoi’r cyfle i integreiddio gwaith y BGC â'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, y Brifddinas-Ranbarth a gweithgarwch partneriaeth arall. Maent yn adlewyrchu’r hyn y mae pobl yn ei ddweud wrthym sy’n bwysig iddynt, ond hefyd ein canfyddiadau o ran annhegwch yn y Fro a waethygwyd gan bandemig COVID-19, fel yr amlygwyd yn Adroddiad Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Caerdydd a'r Fro yn 2020 ac y gallai'r argyfwng costau byw eu gwaethygu eto. Maent hefyd yn darparu fframwaith hyblyg a fydd yn cefnogi gwaith y BGC ac yn sicrhau hirhoedledd y Cynllun dros y pum mlynedd nesaf.

 Mae pob un o’r tri Amcan yn adlewyrchu'r her sy'n gysylltiedig â'r angen i weithredu nawr, yn ogystal ag ymagwedd fwy hirdymor lle mae angen i sefydliadau ac unigolion newid ymddygiad, ynghyd â dealltwriaeth well o dueddiadau'r dyfodol ac effaith ein camau gweithredu a'n penderfyniadau.

Bro sy'n fwy cydnerth a gwyrdd
Bro sy'n fwy iach ac egnïol
Bro fwy cyfartal a chysylltiedig

 

Mae’r Amcanion hyn yn darparu fframwaith i'r BGC ac i eraill, gan gynnwys partneriaethau cyflin, er mwyn mynd i'r afael â'r problemau o flaen ein preswylwyr, a sicrhau ein bod yn parhau i gynyddu ein cyfraniad at nodau llesiant cenedlaethol hyd yr eithaf.

Mae'r diagram uchod yn dangos rhyng-gysylltedd ein tri Amcan Llesiant, a'r modd y bydd gwahanol raglenni gwaith a gweithgarwch partneriaeth yn cyfrannu at gyflawni ein Hamcanion. Defnyddiwyd y diagram hwn yn rhan o'n gwaith ymgysylltu i ddatblygu'r Cynllun drafft, ac mae'n pwysleisio'r integreiddio ar draws y gweithgareddau hyn, a phwysigrwydd gweithio tuag at ganlyniadau cyffredin ar draws y Fro a'r rhanbarth ehangach. Mae'n dangos sut y gall cymryd camau penodol mewn un maes gwaith esgor ar fuddion lluosog ar draws yr amcanion. Bydd canolbwyntio ar yr Amcanion newydd hyn, sy'n adeiladu ar Gynllun Llesiant 2018-2023 a chyfres gyntaf y BGC o Amcanion yn ein galluogi i gydweithio i fynd i'r afael â'r prif broblemau a nodwyd yn yr Asesiad Llesiant.

Manylir ar gwmpas pob amcan isod a cheir rhagor o wybodaeth am y gweithgareddau a’r prosiectau amrywiol sy’n rhan o’r camau a fydd yn cyfrannu at gyflawni’r amcanion hyn yn yr adran Cyflawni Ein Hamcanion Lles.

 

 Bro Sy'n Fwy Cydnerth a Gwyrdd, mynd i'r afael a'r argyfyngau hinsawdd a natur, Rhanbarth y Ddinas (economi, trafnidiaet), Rheoli asedau, Bwyd y Fro, Prosiectau tlodi hwyd, Gwirfoddoli, BPRn Byw'n Dda, Symud Mwy, Bwyta'n Dda, Siatr Argyfwng Hinsawdd, Siarter Teithio, Bro Sy'n Fwy Iach ac Egniol, BPRh Heneiddio'n Dda, Mynd i'r afael ag amddifadedd, Gweithgar wh ffocws ar ardal, Bro sy'n dda i bobl hyn, Ymhelaethu ar atal, Bro Fwy Cyfartal a Chysylltiedig, Bro Ddiogelach (diogelwch cymunedol)

Bro sy'n fwy cydnerth gwyrdd - drwy ddeall a gwneud y newidiadau sydd eu hangen fel unigolion, cymunedau a sefydliadau mewn ymateb i'r argyfyngau hinsawdd a natur

Cafodd yr argyfyngau hinsawdd a natur, a'r angen i gydweithio er mwyn newid ein hymddygiad fel unigolion, cymunedau a sefydliadau eu hamlygu yn ein Hasesiad Llesiant. Bydd gwaith i gyflawni'r Amcan hwn yn adeiladu ar gyflawniad yr Amcan Llesiant yng Nghynllun Llesiant 2018-23 'Gwarchod, gwella a gwerthfawrogi ein hamgylchedd' a bydd gweithgareddau'n parha i gyflawni Siarter Argyfwng Hinsawdd y BGC. Byddwn yn parhau i arwain drwy osod esiampl, i gymryd camau cadarnhaol, i leihau ein heffaith a hyrwyddo’r angen i bawb weithio fel tîm i greu Cymru carbon niwtral erbyn 2050.

Byddwn yn:

 • Lleihau ein hallyriadau i liniaru effeithiau'r newid hinsawdd gan ymaddasu i'w effeithiau ar yr un pryd
 • Fwy caredig i'n hamgylchedd
 • Troi'n iachach
 • Troi'n sector cyhoeddus carbon niwtral erbyn 2030.

Bydd yr holl bartneriaid yn sicrhau bod eu strategaethau a’u polisïau sefydliadol yn cefnogi’r Amcan hwn sy’n cyfrannu at yr holl Nodau Llesiant Cenedlaethol. Byddant yn cydnabod y cyswllt rhwng yr amgylchedd a'r economi a rôl y Brifddinas-Ranbarth, pa mor agos yw'r cysylltiad rhwng yr amgylchedd a'n hiechyd a'n llesiant, a'r ffaith mai'r rhai yn ein cymunedau mwyaf difreintiedig, yn dra aml, sy'n teimlo effeithiau'r newid hinsawdd fwyaf. Wrth gyflawni'r Amcan hwn byddwn ynn ystyried ffyrdd newydd o weithio ee caffael, defnyddio technoleg a all hefyd helpu i leihau'r angen i deithio a helpu gydag unigrwydd ac arwahanrwydd, a gwella mynediad at wasanaethau heb fod angen teithio bob amser. Mae’r Amcan hwn yn adlewyrchu pwysigrwydd ein cyfrifoldeb byd-eang fel unigolion a sefydliadau a’r angen i ddeall effaith y penderfyniadau a wnawn.

Byddwn yn parhau i hyrwyddo cyfleoedd i wirfoddoli sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd, y cefnogi datblygiad sgiliau a swyddi newydd yn gysylltiedig â'r economi werdd, ac yn datblygu gwaith ar y Siarter Teithio, a thrwy Fwyd y Fro i annog newid mewn ymddygiad, ac annog pobl i 'feddwl yn lleol' wrth brynu neu dyfu bwyd.

Wrth gyflawni’r amcan hwn, byddwn yn canolbwyntio ar ein hamgylchedd, ond bydd y gwaith hefyd yn cyfrannu at fynd i’r afael ag annhegwch ac amddifadedd a gwella mynediad at wasanaethau. Mae gwaith ar newid hinsawdd ac mewn ymateb i’r argyfwng natur yn rhoi cyfle i ddod â chymunedau ynghyd ac i bobl ar draws y cenedlaethau gydweithio i ddylanwadu ar yr hyn a wnawn a sut yr ydym yn ei wneud. Mae’r amgylchedd yn rhan o ddiwylliant y Fro ac yn cefnogi ein llesiant corfforol a meddyliol.

Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch pam fod angen mynd i'r afael â'r newid hinsawdd a gwerthfawrogi a gwarchod ein hamgylchedd a'n hadnoddau naturiol yn adroddiad yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth o fewn yr Asesiad Llesiant a hefyd yn yr Adroddiad ar Gyflwr Adnoddau Naturiol (SoNaRR) Cymru 2020 a oedd yn tynnu sylw at yr angen am newid ar draws ein systemau trafnidiaeth, bwyd ac ynni.

Bro sy'n fwy iach ac egnïol - drwy annog a galluogi pobl o bob oed i fod yn fwy egnïol ac i hyrwyddo manteision mabwysiadu ffordd iachach o fyw

Bydd partneriaid yn parhau i gydweithio i wella iechyd a llesiant corfforol, meddyliol ac emosiynol preswylwyr. Roedd yr Asesiad Llesiant yn amlygu'r cysylltiadau rhwng yr amgylchedd a'n llesiant, a'r anghydraddoldebau iechyd a geir yn y Fro. Amlygwyd hyn hefyd yn Adroddiad Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Caerdydd a'r Fro yn 2020, a ddangosodd effaith pandemig COVID-19 ar ein cymunedau a sut yr oedd wedi gwneud yr annhegwch presennol yn waeth fyth. Rhagwelir y gallai’r annhegwch hyn barhau i gynyddu gyda’r argyfwng costau byw presennol.

Gwyddom fod y rhai sy’n byw mewn ardaloedd mwy difreintiedig yn llai tebygol o fodloni canllawiau gweithgarwch corfforol a bod cynorthwyo’r rhai lleiaf egnïol yn dod â llawer mwy o fanteision i iechyd a lles nag annog y rhai sydd eisoes yn egnïol i wneud ychydig mwy, felly bydd ffocws ar lle mae’r angen mwyaf. Mae yna gydnabyddiaeth hefyd y gall yr argyfwng costau byw fod yn rhwystr arall i fod yn fwy egnïol.

.Bydd gwaith yn adeiladu ar y trefniadau presennol ar gyfer y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a bydd hefyd yn cael ei symud ymlaen trwy Fwrdd Mwyhau Ataliaeth Caerdydd a’r Fro sy’n canolbwyntio ar faterion iechyd cyhoeddus allweddol yn y rhanbarth. Yn ogystal, bydd gwaith yn parhau er mwyn gweithredu’r Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Iach a thrwy Bwyd y Fro a’r Siarter Bwyd. Bydd gwaith i gyflawni’r amcan hwn hefyd yn rhan o weithgareddau lleol i gyflawni Strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach Llywodraeth Cymru. Bydd gweithio i wneud y Fro yn fwy Oed Gyfeillgar hefyd yn cyfrannu at yr amcan hwn wrth i ni sicrhau bod y Fro yn lle gwell i heneiddio ynddo.

Bydd gwaith i gyflawni’r Amcan hwn yn datblygu gwaith a ddechreuwyd wrth gyflawni'r amcanion yng Nghynllun Llesiant 2018-23, 'i leihau tlodi a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb sy'n gysylltiedig ag amddifadedd' a 'rhoi'r dechrau gorau i blant mewn bywyd'. Byddwn yn gweithio gyda’n hysgolion a'n grwpiau ieuenctid i gynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc, ac i gydnabod pwysigrwydd y blynyddoedd cynnar a'r angen i fynd i'r afael â materion sydd wedi codi yn sgil y pandemig. Byddwn hefyd yn ystyried sut y gall presgripsiynau cymdeithasol gyfrannu at wella ein hiechyd a'n llesiant, gan adeiladu ar waith sy'n digwydd eisoes yn y Fro.

Bydd gwaith i gyflawni’r Amcan hwn yn cyfrannu at nifer o’r Nodau Llesiant Cenedlaethol, ac yn arbennig at greu Cymru Iachach a Chymru sy'n Fwy Cyfartal.

.Ceir esboniad pellach ynghylch pam bod hyn yn ffocws allweddol i waith yn y Fro yn yr Adroddiad Iechyd a Chymunedau o fewn yr Asesiad Llesiant.

Bro fwy cyfartal a chysylltiedig - drwy fynd i'r afael â'r annhegwch a geir ar draws y Fro, ymgysylltu â'n cymunedau a chynnig cyfleoedd a chymorth gwell i wneud gwahaniaeth parhaol.

Amlygodd yr asesiad lles fod annhegwch sylweddol yn parhau ar draws y Fro. Mae’r BGC wedi ymrwymo i fynd i’r afael â’r annhegwch hwn a gweithio gyda’n cymunedau mwy difreintiedig ac oddi mewn iddynt i sicrhau newidiadau cadarnhaol. Ar gyfer hyn, bydd angen gwneud gwaith ymgysylltu sylweddol a ffyrdd newydd o weithio i sicrhau ein bod yn cyflwyno'r newidiadau angenrheidiol i'n gwasanaethau a'n systemau. Bydd gwaith i gyflawni'r Amcan hwn yn adeiladu ar Amcanion y Cynllun Llesiant 2018-23, sef 'galluogi pobl i gymryd rhan, i gyfranogi yn eu cymunedau lleol ac i siapio gwasanaethau lleol', 'lleihau tlodi a mynd i'r afael ag anghydraddoldebau sy'n gysylltiedig ag amddifadedd' a 'rhoi'r dechrau gorau i blant mewn bywyd'. Bydd gwaith hefyd yn cyfrannu at nifer o'r nodau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, gan gynnwys: Cymru lewyrchus, Cymru iachach, Cymru sy’n fwy cyfartal, Cymru o gymunedau cydlynus a Chymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu.

Ceir esboniad pellach ynghylch pam bod hyn yn ffocws allweddol i waith yn y Fro yn yr Adroddiad Addysg a'r Economi a'r Adroddiad Iechyd a Chymunedau o fewn yr Asesiad Llesiant

Er mwyn cyflawni’r amcan hwn, byddwn yn gweithio gyda’n cymunedau, yn meithrin cydberthnasau ac yn defnyddio gwasanaethau presennol (fel Dechrau’n Deg, prosiectau tlodi bwyd a grwpiau cymunedol) i nodi sut y gallwn wneud gwahaniaeth a chymryd camau hirdymor ac ataliol i fynd i’r afael â’r annhegwch sy’n bodoli. Byddwn yn canolbwyntio ar yr argyfwng costau byw presennol a'r hyn y mae angen inni ei wneud ar unwaith, ond hefyd ar sut i feithrin cydnerthedd ar gyfer y dyfodol a mynd i'r afael ag amddifadedd sydd wedi magu gwreiddiau dwfn a'i effeithiau. Wrth gyflawni’r Amcan hwn byddwn hefyd yn ystyried beth mae diwylliant yn ei olygu i bobl ar draws y Fro, yr amrywiaeth ar draws ein cymunedau a phwysigrwydd y Gymraeg.

Mae gwaith a fydd yn cyfrannu at yr Amcan hwn yn cynnwys gwaith ar gynhwysiant digidol ee drwy Cael y Fro ar-lein , annog gwirfoddoli ee drwy Wasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GGM) a hefyd drwy brosiect y BGC, Gwirfoddolwyr | Gwerth yn y Fro . Mae gwaith ymgysylltu a mapio pellach yn cael ei wneud er mwyn helpu i adnabod problemau a chanfod atebion, a byddwn yn parhau i adeiladu ar waith yn gysylltiedig â thlodi bwyd, gan gynnwys Prosiect Mynediad at Fwyd Llanilltud Fawr. Yn ogystal â hyn, bydd gwaith Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gwneud cyfraniad allweddol tua at gynnig cyfleoedd cyflogaeth a datblygu sgiliau, ynghyd â gwaith timau cyflogadwyedd lleol, er enghraifft, a choleg Caerdydd a'r Fro. Ein Partneriaeth Diogelwch Cymunedol, Bro Ddiogelach hefyd yn cyfrannu'n sylweddol at yr Amcan hwn.

 

Paperwork image

Cyflawni ein Hamcanion Llesiant

Fel y disgrifir drwy’r Cynllun hwn mae’r ystod o weithgareddau a gyflawnir gan y BGC ac yn gyfochr ag ef yn amrywio'n aruthrol. Er mwyn cyflawni ein tri Amcan Llesiant a mynd i’r afael â’r blaenoriaethau allweddol sy’n deillio o’r Asesiad Llesiant, byddwn yn adeiladu ar ystod o waith sydd eisoes ar y gweill, gan gynyddu momentwm lle bo angen a sicrhau bod prosiectau a gwasanaethau’n addasu ac yn newid yn ôl yr angen i gyflawni ein Hamcanion.

 • Yn ogystal â hyn, rydym wedi nodi tair ffrwd waith â blaenoriaeth lle mae angen ffocws penodol:
 • Ymateb i'r argyfyngau hinsawdd a natur
 • Gweithio gyda’r bobl sy’n byw yn ein cymunedau sy’n profi’r lefelau uchaf o amddifadedd

Datblygu i fod yn Oed Gyfeillgar Rydym wedi cytuno ar 19 cam a fydd gyda'i gilydd yn ein helpu i gyflawni ein Hamcanion Llesiant ac yn gwella gwaith ac effaith y BGC. Mae'r camau'n torri ar draws nifer o brosiectau a gwasanaethau, a manylir arnynt isod. Mae’r camau hyn yn darparu fframwaith o’r ystod eang o weithgarwch y bydd partneriaid yn ei gyflawni dros oes y cynllun.

Bob blwyddyn, fel rhan o’r broses adrodd flynyddol, bydd y BGC yn nodi rhai o’r prif bethau i’w cyflawni ar gyfer y flwyddyn i ddod:

 1. Datblygu gwell dealltwriaeth o’n cymunedau ac ymateb i’w hanghenion amrywiol, gan gynnwys y rhai sy’n byw mewn ardaloedd mwy gwledig neu ardaloedd mwy difreintiedig, i sicrhau bod gwasanaethau a chyfleusterau’n hygyrch o ran dyluniad, trafnidiaeth, fforddiadwyedd a thechnoleg, a’u bod ar gael pan fo’u hangen er mwyn atal anghenion rhag gwaethygu.
 2. Cynorthwyo’r trydydd sector a hyrwyddo cyfleoedd i wirfoddoli gan gydnabod y manteision lluosog i unigolion a’n cymunedau o wneud hyn.
 3. Cynyddu’r defnydd o ddata lleol, rhanbarthol a chenedlaethol a defnyddio dull sy’n seiliedig i raddau mwy ar dystiolaeth i lywio penderfyniadau a diwygio gwasanaethau ar draws gwaith y BGC gan gynnwys datblygu sylfaen dystiolaeth y BGC.
 4. Defnyddio modelau fel y model 3H i gefnogi’r gwaith o feddwl yn y tymor hir a newid systemau ar draws y gweithgareddau a nodir yn y cynllun lles.
 5. Cynyddu lefelau ymgysylltu ac ymwneud â phobl o bob oed, yn enwedig y rhai nad ydynt yn tueddu i ymgysylltu a’r rhai nas clywir yn aml, gan gynnwys trwy gyfrwng gweithgareddau diwylliannol.
 6. Gwneud y mwyaf o gyfleoedd i gael mynediad at gyllid ac alinio gweithgareddau i gynyddu galluedd, sgiliau ac adnoddau i gyflawni blaenoriaethau yn y Fro a’r rhanbarth ehangach.
 7. Ymgysylltu â’n plant a’n pobl ifanc a’u cynnwys er mwyn deall eu pryderon a’u dyheadau ar gyfer y dyfodol yn well a sicrhau bod gwasanaethau’n adlewyrchu eu barn a’u hanghenion.
 8. Hyrwyddo newidiadau ymddygiad cadarnhaol a galluogi gwell dealltwriaeth o’n heffaith ar yr amgylchedd ar draws ein sefydliadau a’n cymunedau gyda ffocws ar ynni, yr economi gylchol, bwyd, bioamrywiaeth a theithio.
 9. Cyflawni’r ymrwymiadau yn y Siarter Argyfwng Hinsawdd gan gynnwys datgarboneiddio ein hasedau, prosesau caffael a’n gwasanaethau.
 10. Dangos arweinyddiaeth a chymryd camau i leihau amlygiad ein cymunedau i risgiau amgylcheddol, e.e. effaith tywydd eithafol a llygredd.
 11. Gwella iechyd ein ecosystemau a chydnabod pwysigrwydd bioamrywiaeth a’r angen i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r argyfwng natur.
 12. Cymryd rhan mewn dull mwy integredig o ymdrin ag ystad y sector cyhoeddus (adeiladau a daliadau tir) i wella’r gwaith o ddarparu gwasanaethau a’n gwaith yn ymwneud â’r newid hinsawdd a natur.
 13. Gwella iechyd a lles ar draws y Fro gyda ffocws arbennig ar waith atal a lefelau gweithgarwch corfforol, deiet, y nifer sy’n cael brechlynnau a gwaith sgrinio.
 14. Mynd i’r afael ag annhegwch iechyd fel rhan o raglen waith integredig a chydweithredol, gan sicrhau mwy o ymgysylltu a dull ataliol sydd wedi’i dargedu’n well i gyrraedd y rhai sydd â’r angen mwyaf.
 15. Gweithio mewn partneriaeth i wneud y Fro yn fwy oed gyfeillgar, gan sicrhau bod gan bobl hŷn fynediad i’r gwasanaethau, y cymorth a’r cyfleoedd cywir yn lleol a’u bod yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau a digwyddiadau, yn gallu dylanwadu ar ddyluniad gwasanaethau a gwella lles.
 16. Darparu gwybodaeth a chymorth i helpu’n cymunedau a’n staff i ddelio ag effeithiau costau byw, e.e. y cynnydd yng nghostau bwyd, ynni a theithio.
 17. Gwneud y mwyaf o gyfleoedd trwy raglenni gwaith a ffrydiau ariannu presennol i fynd i’r afael ag annhegwch a gwella cyfleoedd i’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig, e.e. Dechrau’n Deg a rhaglenni cyflogadwyedd a hyfforddiant.
 18. Ymgysylltu â’r gymuned a mapio asedau i ddeall ein cymunedau mwyaf difreintiedig yn well a chynnwys y bobl sy’n byw yno a’r sefydliadau lleol er mwyn nodi cyfleoedd ar gyfer newid a gwelliant.
 19. Cefnogi gwaith i fynd i’r afael â thlodi bwyd gan gydnabod y cysylltiad agos â lles amgylcheddol ac iechyd a chodi ymwybyddiaeth ohono.

Mae’r tudalennau canlynol yn rhoi esboniad pellach ynghylch sut y cyflawnir y camau uchod, a'r ystod o wasanaethau a phrosiectau a fydd yn cyfrannu at gyflawni ein tri Amcan Llesiant. Darperir rhagor o wybodaeth am y meysydd gwaith canlynol a fydd yn ffocws allweddol i’r BGC.

 

 

Welsh Copyrights © 2018. All Rights Reserved by Vale of Glamorgan Public Services Board