Ein Tystiolaeth

Cyhoeddodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg ei Asesiad Lles cyntaf ym mis Ebrill 2017. Roedd yr Asesiad yn rhoi sylfaen dystiolaeth helaeth i'r BGC ddatblygu ei blaenoriaethau a nodwyd yng Nghynllun Lles y BGC.

Er mwyn datblygu’r hyn a ddysgwyd yn yr Asesiad, ac er mwyn olrhain newidiadau allweddol yn y Fro, mae’r BGC wedi llunio Sylfaen Dystiolaeth ar-lein.  Bydd y Sylfaen Dystiolaeth yn galluogi’r gwaith o wneud penderfyniadau gan ddefnyddio data a dysgu sydd mor gyfredol â phosibl. Cyflwynir y data a dysgu ar sail pedair thema allweddol:

Newid yn y Boblogaeth
Addysg a’r Economi
Iechyd a Chymunedau
Yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth
Sylfaen Dystiolaeth Ein Bro

Cyhoeddodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg ei Asesiad Llesiant cyntaf ym mis Ebrill 2017.  Roedd yr Asesiad yn cyflwyno sylfaen dystiolaeth helaeth y gallai’r BGC ddatblygu ei flaenoriaethau yn seiliedig arni fel y nodwyd yng Nghynllun Llesiant y BGC.

Sylfaen Dystiolaeth Ein Bro

Mae'r Sylfaen Dystiolaeth yn rhoi trosolwg o ddata amrywiol ar gyfer Bro Morgannwg. Mae hyn yn cynnwys data am nifer y bobl sy’n byw ym Mro Morgannwg yn ôl amcangyfrifon, canran y bobl sy'n economaidd weithgar, lefel y llygrydd Nitrogen Deuocsid yn yr awyr, y tunelli o allyriadau CO2 fesul preswylydd a'r disgwyliad oes cyfartalog ym Mro Morgannwg. Cyflwynir data ar y lefel isaf a dyma'r data diweddaraf sydd ar gael.

Evidence Base - CYCael mynediad at y Sylfaen Dystiolaeth

 

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru ym Mro Morgannwg

 Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yw’r mesur swyddogol ar gyfer amddifadedd cymharol mewn ardaloedd bach yng Nghymru. Mae'n nodi ardaloedd lle gallai fod lefelau uwch o amddifadedd trwy fesur Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI) yn erbyn sawl 'Parth' neu fath o amddifadedd. Mae ACEHI yng Nghymru wedi'u rhestru o 1 (y mwyaf difreintiedig) i 1,909 (y lleiaf difreintiedig). Mae'r dadansoddiad hwn yn rhoi adolygiad manwl o ddata MALlC ar gyfer Bro Morgannwg, Parthau amddifadedd MALlC a'r dangosyddion a ddefnyddir i lunio'r Parthau hyn.

WIMD cy

Mynediad at Ddata Dadansoddol MALlC ar gyfer Bro Morgannwg

Nodweddion Gwarchodedig Mro Morgannwg

Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus fel y nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau cyhoeddus i ystyried sut mae eu polisïau a’u penderfyniadau yn effeithio ar bobl sy'n cael eu gwarchod dan y Ddeddf Cydraddoldeb.   Mae'r dadansoddiad hwn yn rhoi trosolwg o’r data diweddaraf sydd ar gael ar hyn o bryd i'r rhai sydd â nodwedd warchodedig ym Mro Morgannwg.

 Protected Charateristics CY

Gweld yr Adroddiad am Nodweddion Gwarchodedig ym Mro Morgannwg

Welsh Copyrights © 2018. All Rights Reserved by Vale of Glamorgan Public Services Board