Tackling Climate Change in the Vale of Glamorgan

Mewn ymateb i'r datganiad o Argyfwng Hinsawdd gan Lywodraeth Cymru, gyda chefnogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru, a’r datganiad o Argyfwng Hinsawdd ym Mro Morgannwg gan Gyngor Bro Morgannwg, mae partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cydweithio i ddatblygu Siarter Argyfwng Hinsawdd.

Siarter Argyfwng Hinsawdd BGC Bro Morgannwg

 Mae'r Siarter yn dwyn ynghyd nifer o gamau gweithredu y gall partneriaid weithio drwyddynt i Arwain drwy Esiampl a Chymryd Camau Cadarnhaol ar Newid yn yr Hinsawdd ac i Leihau ein Heffaith ar yr amgylchedd.

Yr Achos dros Newid: 

Ym mis Rhagfyr 2019 cynhaliodd y BGC gyfarfod i drafod newid yn yr hinsawdd a gwahoddodd bobl ifanc o Fforwm Ieuenctid y Fro, ysgol uwchradd leol, Coleg Caerdydd a’r Fro a Bwrdd Ieuenctid y BIP i drafod y materion â nhw. Roedd y cyfarfod yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau a chytunodd fod tri mater penodol yn flaenoriaethau:

Mae'r Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd (IPCC) wedi amcangyfrif y bydd y cynnydd yn y tymheredd a achosir gan nwyon tŷ gwydr yn arwain at heriau sylweddol ledled y byd:

  • Bydd cynnydd o 1.5°C yn golygu bydd dros 70% o riffiau cwrel yn marw, ond bydd cynnydd o 2°C yn golygu bydd dros 99% ohonynt yn cael eu colli.
  • Bydd pryfed, sy'n hanfodol ar gyfer peillio cnydau a phlanhigion, yn debygol o golli hanner eu cynefin gyda chynnydd o 1.5°C, ond mae hyn bron ddwywaith yn fwy tebygol gyda chynnydd o 2°C.
  • Gallai’r Arctig golli iâ môr yn gyfan gwbl yn yr haf unwaith y ganrif gyda chynnydd o 1.5°C, ond gallai hyn ddigwydd unwaith y degawd gyda chynnydd o 2°C.
  • Ar hyn o bryd mae dros 6 miliwn o bobl yn byw mewn ardaloedd arfordirol fydd yn cael eu heffeithio gan gynnydd yn lefel y môr yn sgil cynnydd o 1.5°C, a bydd cynnydd o 2°C yn effeithio ar 10 miliwn o bobl erbyn diwedd y ganrif hon.
  • Bydd lefel y môr yn codi 100 centimetr yn uwch yn sgil cynnydd o 2°C nag o 1.5°C.
  • Mae amlder a dwyster sychder, stormydd a digwyddiadau tywydd eithafol yn fwyfwy tebygol yn sgil cynnydd o 1.5°C
      Bydd ein gwaith i ddatblygu ein siarter yn ymgorffori ac yn gweithio ochr yn ochr â'n gwaith i gyflawni Siarter Teithio Iach y Fro, Partneriaeth Bwyd y Fro a'r Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Dda. Byddwn yn monitro ac yn adrodd ar gynnydd yn erbyn y Siarter i sicrhau ein bod yn gweithio'n gadarnhaol i fynd i'r afael â'r Argyfwng Hinsawdd ym Mro Morgannwg.  

Cyfeiriad y dyfodol:

Mae’r pandemig COVID-19 byd-eang wedi arwain at lawer o newidiadau yn y ffordd rydym yn gweithio, sut rydym yn darparu gwasanaethau a sut rydym yn byw ein bywydau. Bydd y newidiadau hyn yn peri i ni ystyried ar beth i ganolbwyntio er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd wrth i ni geisio cyflawni hinsawdd cynaliadwy ac adferiad sy’n dda i natur. Mae gennym y cyfle i adeiladu ar yr enillion a wnaed yn ystod y pandemig a chydnabod yr effaith enfawr y mae natur a’r amgylchedd yn ei chael ar ein lles corfforol a meddyliol.

Wrth i ni ddatblygu ein cynigion ar gyfer gwaith yn 2020-21, byddwn yn adolygu lle y gallwn gael yr effaith gadarnhaol fwyaf a chyfrannu at gyflawni ar themâu datganiad Ardal Canolbarth y De. Mae’r BGC yn wynebu’r her o sicrhau bod y ffordd i wella yn wyrdd a’n bod yn gweithio gyda’n gilydd i sicrhau bod y newidiadau o ran ymddygiad rydym eisiau eu cadw yn cael eu cefnogi. Er enghraifft, cadw elfennau o gynnydd o ran gweithio gartref, gwasanaethau ymgynghori ar-lein a fideo a gostyngiad mewn teithiau car ynghyd â datblygu teithio amgen cynaliadwy a newidiadau i sut rydym yn rheoli ein hadeiladau, ein gwastraff a’n defnydd o ynni. Yn ogystal, bydd angen i ni ailystyried sut rydym yn cynnwys pobl mewn sgwrs gymunedol er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel ac yn ystyrlon ac yn adlewyrchu newidiadau sy’n deillio o’r pandemig.

Mae mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn parhau’n flaenoriaeth i’r BGC ac wrth fyfyrio ar y dysgu dros y misoedd diwethaf, gallwn ddatblygu sut rydym yn cyfrannu at leihau ac addasu i newid yn yr hinsawdd ac yn cyflawni ein huchelgeisiau ar gyfer y Fro.

Welsh Copyrights © 2018. All Rights Reserved by Vale of Glamorgan Public Services Board