Ein Cynnydd

 JH_371_Web banner_16_coastal walk

Ein Adroddiad Blynyddol

Rhaid i'r BGC lunio Adroddiad Blynyddol bob blwyddyn. Rhaid i'r adroddiad fanylu ar y cynnydd a wnaed o ran bwrw ymlaen â'r Amcanion a’r Camau Gweithredu a nodir yng Nghynllun Lles y BGC. Mae pob Adroddiad Blynyddol yn rhoi trosolwg o'r gwaith a’r projectau mae partneriaid wedi cydweithio arnynt ac y byddant yn parhau i wneud hynny i helpu'r BGC i gyflawni ei Gynllun Lles.

Nodir isod yr Adroddiadau Blynyddol sydd wedi’u cyhoeddi gan y BGC hyd yma.

Adroddiad Blynyddol 2022/23:

Mae’r adroddiad hwn yn manylu ar rai o’r cyflawniadau a’r gwaith a gyflawnwyd gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y Fro ers mis Gorffennaf 2022. Mae’r adroddiad yn amlygu manteision gweithio mewn partneriaeth ac yn dangos yr hyn yr ydym wedi’i gyflawni ac efallai’n bwysicach fyth, yr hyn yr ydym wedi’i ddysgu a sut yr ydym yn cynllunio gweithio gyda’n gilydd ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.


Crëwyd yr adroddiad hwn yn Microsoft Sway ac mae’n cynnwys nifer o ddolenni i waith arall ac adroddiadau a gynhaliwyd gan y BGC a graffiau a siartiau rhyngweithiol sy’n amlygu rhai o’r tueddiadau data allweddol sy’n cael eu monitro gan y BGC.

PSB AR 2022-23 banner welsh

 

Adroddiad Blynyddol 2021/22:

Ac mae’r adroddiad hwn yn manylu ar rai o’r cyflawniadau a’r gwaith a gyflawnwyd gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y Fro ers mis Gorffennaf 2021.


Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg 2021/22

 

Adroddiad Blynyddol 2020/21:

Dyma drydydd Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, ac mae’r adroddiad hwn yn manylu ar rai o’r cyflawniadau a’r gwaith a gyflawnwyd gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y Fro ers mis Gorffennaf 2020.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg 2020/21

Adroddiad Blynyddol 2019/20:

Dyma ail Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, ac mae’r adroddiad hwn yn manylu ar rai o’r cyflawniadau a’r gwaith a gyflawnwyd gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y Fro ers mis Gorffennaf 2019.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg 2019/2020

Adroddiad Blynyddol 2018/19:

Dyma Adroddiad Blynyddol cyntaf Ein Bro, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg. Mae'r Adroddiad Blynyddol hwn yn manylu ar y cynnydd a wnaed ym mlwyddyn gyntaf y Cynllun Lles. Roedd ein Hadroddiad eleni ar ffurf fideo gyda phartneriaid y BGC yn nodi’r gwaith sydd wedi'i wneud yn erbyn pedwar Amcan Lles y BGC.

 

Mae Cynllun Llesiant y BGC yn darparu’r fframwaith ar gyfer gweithgareddau cydweithredol craidd y BGC. Mae’r Amcanion Llesiant a’r Ffrydiau Gwaith â Blaenoriaeth yn nodi’r gwaith ar gyfer y BGC am y pum mlynedd nesaf; fodd bynnag, mae llawer iawn o waith eisoes yn cael ei wneud i gyflawni canlyniadau allweddol ar gyfer y BGC. Bydd nifer o brosiectau allweddol yn parhau i symud ymlaen, symud ymlaen a datblygu gwaith blaenoriaeth y BGC. Mae manylion nifer o’r prosiectau hyn wedi’u nodi isod:

 

Bwrdd Cyflawni Cynyddu Gwaith Atal

Nod y gwaith hwn yw adeiladu ar yr ymagweddau partneriaeth cydgysylltiedig a ddatblygwyd yn rhan o'r ymateb i bandemig Covid-19 a chymhwyso'r un egwyddorion i ymwreiddio gwaith atal a lleihau annhegwch; rhoddir sylw manwl i ddechrau ar gynyddu nifer y plant sy'n cael eu brechu a nifer y bobl sy'n manteisio ar gynlluniau sgrinio coluddion, ynghyd â chamau a ddiffiniwyd yn y cynllun Symud Mwy Bwyta’n Iach. Bydd hyn yn cyfrannu at waith i fynd i’r afael ag annhegwch iechyd a bydd ffocws penodol ar weithio gyda’n cymunedau mwyaf difreintiedig /grwpiau economaidd-gymdeithasol mwyaf difreintiedig, a grwpiau oedran neilltuol, i sicrhau ein bod yn cyrraedd y cymunedau mwyaf anghenus, neu'r cymunedau hynny lle mae'r nifer sy'n manteisio ar ddarpariaeth yn isel ar hyn o bryd. Mae’r Bwrdd yn gweithio ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg. Bydd y gwaith hwn yn cyfrannu at yr Amcanion Llesiant i greu Bro sy'n fwy iach ac egnïol a Bro sy'n fwy cyfartal a chysylltiedig.

Ceir rhagor o wybodaeth am y Bwrdd Cynyddu Gwaith Atal ar Wefan y BGC.

Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Iach

Datblygwyd y Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Iach mewn partneriaeth â Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd a Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro ac mae’n cyd-fynd â gofynion Strategaeth Llywodraeth Cymru Pwysau Iach: Cymru Iach Strategaeth Cymru Iach. Mae’r strategaeth hon yn nodi pedair thema allweddol: Amgylcheddau Iach, Lleoliadau Iach, Pobl Iach, Arweinyddiaeth a Galluogi Newid er mwyn cyflawni newid iach hirdymor ledled Cymru. Mae’r Cynllun Symud Mwy, Bwyta’n Iach yn ategu cyflawni’r strategaeth hon drwy annog, cynorthwyo a galluogi pobl i fod yn fwy egnïol a chael deiet iachach yng Nghaerdydd a’r Fro.

Drwy gydweithredu a chanolbwyntio ar agweddau penodol, mae'r Cynllun yn anelu i sicrhau bod pobl yng Nghaerdydd a'r Fro yn symud mwy ac yn bwyta’n iach. Mae'r Cynllun yn cynnwys 10 maes â blaenoriaeth: Lleoliadau addysg, Gweithleoedd iach, Amgylcheddau iach, Gwasanaethau pwysau iach, Gweithlu a phoblogaeth wybodus, Hysbysebu a marchnata iach, Teithio llesol, Cymunedau iach, Rhanbarth Ail-lenwi, a Chaffael bwyd iach a chynaliadwy.

Bydd camau gweithredu o dan y Cynllun hwn yn helpu i fynd i'r afael â phroblemau'n gysylltiedig â'r newid hinsawdd a gwarchod ein hamgylchedd, drwy gamau'n gysylltiedig â'r genedl ail-lenwi, caffael bwyd iach a chynaliadwy a theithio iach. Bydd camau gweithredu hefyd yn helpu i fynd i'r afael â gwahaniaethau mewn ymgyrchoedd hysbysebu a marchnata ar draws ein cymunedau, gan ganolbwyntio ar welliannau mewn cymunedau difreintiedig.

Bydd y Cynllun yn ei helpu i gyflawni pob un o'r tri o Amcanion Llesiant sydd gennym, yn enwedig Bro sy'n fwy Iach ac Egnïol a Bro sy'n fwy Cydnerth a Gwyrdd. Mae’r gwaith hwn yn cyfrannu at waith i fynd i’r afael â thlodi bwyd ac annhegwch iechyd a chynyddu canran y bobl sydd â phwysau iach. Tîm Iechyd Cyhoeddus Caerdydd a'r Fro sy'n arwain y gwaith hwn, ac mae rhagor o wybodaeth am Symud Mwy, Bwyta’n Iach ar gael ar y wefan Symud Mwy, Bwyta'n Iach.

Bwyd y Fro

Partneriaeth yw Bwyd o Fro o unigolion, grwpiau cymunedol, sefydliadau a busnesau ymroddedig sy'n cydweithio i adeiladu system fwyd ffyniannus, iach a chynaliadwy yn y Fro.

Mae'r bartneriaeth wedi nodi tri maes â blaenoriaeth er mwyn symud bwyd yn dda ym Mro Morgannwg: Pryd da o fwyd i bawb, bob dydd; Busnesau bwyd lleol ffyniannus sy'n cael eu cefnogi a'u gwerthfawrogi; a Meddwl yn fyd-eang, bwyta'n lleol.

Mae camau a amlinellir yng Nghynllun Gweithredu Bwyd y Fro i hyrwyddo tri maes blaenoriaeth allweddol y bartneriaeth yn cefnogi gwaith i fynd i'r afael â'r newid hinsawdd, gwarchod ein hamgylchedd lleol a sicrhau bod gan bawb fynediad at fwyd da, gan helpu i fynd i'r afael â materion yn gysylltiedig â thyfu, cynhyrchu a chaffael bwyd, diffyg diogeledd bwyd a mynediad at fwyd yn lleol. Bydd y gwaith hwn yn cefnogi pob un o'n tri Amcan Llesiant.

Mae’r bartneriaeth wedi croesawu cyllid gan Lywodraeth Cymru a fydd yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu’r bartneriaeth a chynnal ymchwil i rai o’r bylchau o ran prosiectau sy’n mynd i’r afael â thlodi bwyd, lle mae angen mwy o wytnwch ac ar gyfer materion sy’n benodol i’r Fro wledig. Mae’r bartneriaeth hefyd yn bwriadu gwneud cais am Wobr Arian Mannau Bwyd Cynaliadwy yn 2024-25, a sicrhau ei safle fel un o ddwy yn unig yng Nghymru i dderbyn y wobr hon.

Fel rhan o’r gwaith i wella gweithgareddau diwylliannol mae cyllid hefyd wedi’i sicrhau ar gyfer cynllun peilot ar gyfer llwybr bwyd yn 2023. Ceir rhagor o wybodaeth am y bartneriaeth yma.

Mynd i'r Afael â Newid yn yr Hinsawdd ym Mro Morgannwg

Mae’r amgylchedd lleol yn ased enfawr i’r Fro gyda 60 cilometr o lwybr arfordirol, cefn gwlad a pharciau gwledig hyfryd ac economi amaethyddol sylweddol.  Mae’r Fro yn lle hyfryd i fyw ac i ymweld â hi ond mae hyn yn rhoi pwysau ar yr amgylchedd wrth i ni gydbwyso ein lles economaidd, cymdeithasol a diwylliannol gan sicrhau ein bod yn parchu’r amgylchedd.

Mae'r Siarter yn adeiladu ar y camau a gymerwyd eisoes i ddiogelu a gwella amgylchedd y Fro ers y datganiad Argyfwng Hinsawdd yn 2019. 

Mae'n nodi cyfres o gamau gweithredu allweddol ar gyfer partneriaid y BGC, yn eu sefydliadau eu hunain ac i weithredu mewn partneriaeth, gyda'r nod o reoli a chyfyngu ar effeithiau newid yn yr hinsawdd:

 • Lleihau allyriadau i liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd gan addasu i'w effeithiau.
 • Bod yn fwy caredig wrth ein hamgylchedd.
 • Bod yn iachach.
 • Dod yn Sector Cyhoeddus Carbon Niwtral erbyn 2030.

Mae'r Siarter wedi'i llywio gan waith ymgysylltu a wnaed gyda phobl ifanc o bob rhan o’r Fro ac mae wedi ceisio adlewyrchu’r adborth hwn.

Bydd Grŵp Llywio'r Siarter Newid yn yr Hinsawdd yn arwain y prosiect, gan sicrhau bod y camau gweithredu a nodir yn cael eu cyflawni, gydag adroddiadau cynnydd rheolaidd i'r BGC. Mae enghreifftiau o'r gwaith arfaethedig yn cynnwys:- Cynlluniau gan Gyngor Bro Morgannwg i agor yr ysgolion carbon net-sero cyntaf yng Nghymru.

 • Gweithio gan Cyfoeth Naturiol Cymru i leihau allyriadau yn ei gadwyni cyflenwi drwy wella arferion caffael.
 • Plannu coed mewn ysgolion ac ar dir arall sy'n eiddo i bartneriaid y BGC.
 • Gwella adeiladau gan bartneriaid y BGC i gynyddu effeithlonrwydd ynni.

Peilot Prosiect Bwyd Llanilltud Fawr

Nod y prosiect yw gwella mynediad at fwyd a mynd i’r afael â materion rhyng-gysylltiedig yn Llanilltud Fawr, ardal wledig yn y Fro. Mae'r partneriaid yn cydweithio i helpu pobl yn Llanilltud Fawr i gael pryd da o fwyd bob dydd drwy wella mynediad at fwyd ac ymwneud â materion eraill sy'n aml yn gysylltiedig â hynny. Mae'r partneriaid yn gweithio i gyflawni camau wedi'u cydgynhyrchu drwy'r prosiect sy'n seiliedig ar ymchwil, gwybodaeth gan arbenigwyr lleol a gwaith ymgysylltu â'r cyhoedd. Yn sgil cais llwyddiannus i Gronfa Pobl a Lleoedd y Loteri, mae £98,702 wedi'i ddyfarnu i fwrw ymlaen â chamau i gefnogi sefydlu hwb canolog a fydd yn rhoi cyngor ac yn cyfeirio pobl i dderbyn cymorth ehangach sy'n aml yn gysylltiedig â mynediad at fwyd, ee, buddaliadau, hawliadau, iechyd meddwl a thai, i dreialu gwasanaeth pantri bwyd symudol, ac i sefydlu ymgyrch gyfathrebu i godi ymwybyddiaeth ynghylch y gefnogaeth sydd ar gael a meithrin ysbryd cymunedol.

Bydd camau gweithredu o fewn y prosiect hwn yn ein helpu i fynd i’r afael â nifer o faterion a nodwyd yn yr asesiad lles gan gynnwys annhegwch, mynediad i wasanaethau a materion sy’n codi / gwaethygu oherwydd yr argyfwng costau byw. Bydd y gwaith hwn yn cefnogi cyflawni pob un o'r 3 Amcan, gyda'r camau'n effeithio ar Bro sy'n fwy Cyfartal a Chysylltiedig â Bro sy'n fwy Iach ac Egnïol yn enwedig. Mae'r prosiect hwn hefyd yn cyfrannu at waith i fynd i’r afael â thlodi bwyd gan gydnabod y cysylltiadau agos â iechyd a llesiant amgylcheddol.

Ceir rhagor o wybodaeth am y prosiect ar wefan Bwyd y Fro

Y Siarter Teithio Llesol

Lansiwyd Siarter Teithio Llesol Bro Morgannwg ym mis Hydref 2019. Mae’n dod â'r BGC, partneriaid y sector cyhoeddus a'r trydydd sector ynghyd i ddatblygu ymagwedd teithio llesol a chynaliadwy ar draws Bro Morgannwg. Drwy'r Siarter, cytunodd sefydliadau i weithio tuag at 14 o ymrwymiadau allweddol dros dair blynedd. Mae’r ymrwymiadau’n cynnwys gwaith ar themâu fel beicio, cyfathrebu ac arweinyddiaeth a thrafnidiaeth gyhoeddus. Mae'r gwaith hwn wedi cael ei ddatblygu gan Grŵp Siarter Teithio Llesol y Fro. Yn dilyn y cynnydd da a wnaed gan bartneriaid tuag at gwblhau Siarter Lefel 1, datblygwyd Siarter Lefel 2 mwy heriol. Mae’r Siarter Lefel 2 yn adlewyrchu’r angen parhaus am gamau gweithredu cydgysylltiedig i gefnogi teithio iach a chynaliadwy ac mae’n cynnwys ymrwymiadau mwy ymestynnol i’w cyflawni dros gyfnod o ddwy flynedd.

Mae'r newid i ddulliau teithio dros y degawdau diwethaf wedi cyfrannu at ostyngiad sylweddol mewn gweithgarwch corfforol, sydd yn ei dro'n gysylltiedig â chynnydd i'r risg o salwch, gan gynnwys clefyd cardiofasgwlaidd, canser a diabetes. Mae trafnidiaeth ffordd yn ffactor o bwys sy'n cyfrannu at lygredd niweidiol yn yr aer, ac mae'n gyfrifol am oddeutu 1,000 o ddamweiniau sy'n achosi anafiadau difrifol neu farwolaeth bob blwyddyn yng Nghymru. Mae nifer o’r effeithiau andwyol o ganlyniad i drafnidiaeth ar y ffordd yn cael mwy o effaith mewn cymunedau mwy difreintiedig, gan gyfrannu at wneud annhegwch iechyd yn waeth. Teimlir llawer o effeithiau andwyol trafnidiaeth ffordd i raddau mwy mewn cymunedau mwy difreintiedig, gan gyfrannu at yr anghydraddoldeb iechyd sy'n bodoli eisoes. Yn yr un modd, mae'r cynnydd mewn perchnogaeth ceir personol yn gysylltiedig â chynnydd mewn llygryddion CO2. Drwy weithio i newid dulliau teithio a lleihau cyfanswm y drafnidiaeth gallwn fynd i'r afael â llawer o'r problemau hyn yn uniongyrchol. Bydd y gwaith hwn yn cyfrannu at ein Hamcani n i fod yn fwy iach ac egnïol, ac i fod yn fwy cydnerth a gwyrdd.

Ceir rhagor o wybodaeth am y prosiect ar y wefan Teithio Llesol Cymru.

 

Gwirfoddoli/ Gwerth yn y Fro

Sefydlwyd y prosiect i annog a chefnogi gwirfoddoli yn y Fro ochr yn ochr ag ehangu’r cynllun gwirfoddoli Bancio Amser blaenorol y mae Adran Tai'r Cyngor wedi bod yn ei gynnal ers 2018. Yn wreiddiol, nid oedd y Cynllun Bancio Amser ond ar gael i denantiaid Cyngor y Fro, ac ar ôl gweld ei fanteision roedd y BGC wedi bod yn awyddus i'w ehangu. Yn anffodus, roedd pandemig Covid-19 wedi achosi oedi i'r gwaith, ond mae'r momentwm bellach wedi cynyddu ynghyd â dyhead i adeiladu ar y cynnydd mewn gwirfoddoli a welwyd mewn ymateb i'r pandemig.

Dyma nodau'r prosiect:

 • Annog pobl i wirfoddoli, yn enwedig y rhai nad ydynt wedi gwirfoddoli o'r blaen ac/neu sy'n dod o gymuned ddifreintiedig.
 • Hyrwyddo a thyfu'r cynllun Bancio Amser lleol newydd 'Gwerth yn y Fro', a elwid gynt yn Amser Tyfu Ennill, ledled y Fro.

Mae'r gwaith hwn yn helpu i ymdrin â materion sy'n ymwneud ag anghydraddoldebau yn ein cymunedau drwy ganolbwyntio ar rai o gymunedau difreintiedig ac ar fanteision hysbys gwirfoddoli, gan gynnwys cynyddu hyder, dysgu sgiliau newydd, gwella llesiant ac ehangu'r posibilrwydd am swydd. Defnyddiwyd cyllid o Gronfa'r Blynyddoedd Cynnar ac Atal Iechyd Cyhoeddus Cymru i gefnogi datblygiad y prosiect hwn.

Bydd y camau hyn yn helpu i gyflawni pob un o’r 3 Amcan drwy gynnig cyfleoedd gwirfoddoli gwyrdd, drwy'r canlyniadau cadarnhaol, corfforol a meddyliol posibl yn sgil gwirfoddoli, a thrwy helpu pobl i deimlo mwy o gysylltiad â gwirfoddolwyr eraill a'r cymunedau y maent yn gwirfoddoli ynddynt. Bydd y gwaith hwn yn helpu i gefnogi'r trydydd sector ac yn hyrwyddo cyfleoedd i wirfoddoli drwy gydnabod y manteision lluosog i unigolion a’n cymunedau.

 

 

 

Bro Ddiogelach

Mae'r Bartneriaeth Bro Ddiogelach yn cydweithio i wneud Bro Morgannwg yn amgylchedd mwy diogel, fel bod preswylwyr, gweithwyr ac ymwelwyr yn gallu byw'n rhydd rhag trosedd ac anhrefn a rhag ofn troseddau. Mae’r Bartneriaeth yn derbyn cyllid gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Llywodraeth Cymru i gynllunio ymatebion diogelwch cymunedol sy'n briodol i'r ardal leol. Partneriaeth rhwng y canlynol yw Bro Ddiogelach:

 • Cyngor Bro Morgannwg
 • Heddlu De Cymru
 • Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
 • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
 • Cynrychiolaeth o'r Trydydd Sector

Mae Strategaeth Diogelwch Cymunedol 2020-2023 yn canolbwyntio ar ymddygiad gwrthgymdeithasol, cam-drin domestig, cydlyniant cymunedol ac ymgysylltu â’r gymuned. Fodd bynnag, mae'r strategaeth yn ddogfen fyw felly bydd yn ymateb yn weithredol i unrhyw faterion cymunedol eraill sydd angen sylw gan y bartneriaeth. Mae gwaith wedi dechrau i ddatblygu Strategaeth newydd a fydd yn cyd-fynd ag Amcanion Llesiant a blaenoriaethau’r BGC, yn enwedig yr amcan i greu Bro sy'n fwy cyfartal a chysylltiedig.

 

 

 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a'r Fro

Mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (BPRh) yn cynnwys Cyngor Bro Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Cyngor Caerdydd, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, y trydydd sector a’r sector annibynnol a chynrychiolwyr gofalwyr.

Nod y BPRh yw gwella iechyd a llesiant y boblogaeth a gwella'r modd y darparir gwasanaethau iechyd a gofal, drwy sicrhau bod pobl yn derbyn y cymorth cywir, ar yr adeg gywir, yn y lleoliad cywir.

Cafodd y BPRh ei sefydlu yn sgil Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i sicrhau bod byrddau iechyd lleol, awdurdodau lleol a'r trydydd sector yn cydweithio i ddarparu gwasanaethau, gofal a chymorth sy'n bodloni anghenion pobl sy'n byw yng Nghaerdydd a'r Fro. Mae'r BPRh yn cynnal Asesiadau o Anghenion y Boblogaeth (AAB) yn rheolaidd i sicrhau bod pobl yn derbyn y cymorth cywir, ar yr adeg gywir, yn y lleoliad cywir. Mae'r BPRh yn defnyddio'r AAB yn sail ar gyfer ei waith ac er mwyn integreiddio gwasanaethau yn y ffordd orau i:

 • Bobl hŷn ag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor, gan gynnwys dementia
 • Pobl ag anableddau dysgu
 • Gofalwyr di-dâl, gan gynnwys gofalwyr ifanc
 • Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd
 • Plant ag anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch

Bydd gwaith y BPRh a'i flaenoriaethau i Ddechrau'n Dda, Byw'n Dda a Heneiddio'n Dda yn cydfynd â gwaith y BGC, ac yn cyfrannu at gyflawni pob un o'r 3 Amcan Llesiant.

Ceir rhagor o wybodaeth am BPRh yma.

 

 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) yn cynnwys y 10 ardal awdurdod lleol yn Ne Ddwyrain Cymru: Bro Morgannwg, Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf a Thorfaen.

Mae PRC yn gweithio i drawsnewid yr economi, y tirlun busnes a'r potensial am ffyniant cynhwysol ar dras De Ddwyrain Cymru. Rhaglen gydweithredol yw'r Fargen Ddinesig sydd wedi ymrwymo i fod yn gatalydd ar gyfer llwyddiant cynaliadwy ar draws y rhanbarth, a'i nod yw gwneud gwahaniaeth drwy:

 • Feithrin economi gynhwysol lle nad oes neb wedi'i adael ar ôl 
 • Meithrin ac ysbrydoli arloesedd yn ein busnesau, ein gwasanaethau cyhoeddus a'n heconomïau sylfaenol
 • Paru ein huchelgeisiau economaidd â pholisïau cymdeithasol blaengar

Gyda ffocws cryf ar ynni a’r amgylchedd a rhaglenni gwaith allweddol sy'n ymwneud â thrafnidiaeth, cyflogaeth a sgiliau, bydd PRC yn cyfrannu at yr Amcanion o greu Bro sy'n fwy cydnerth a gwyrdd a Bro sy'n fwy cyfartal a chysylltiedig. Yn benodol, mae’r cynigion ynni ar gyfer y safle yn Aberddawan yn gyfle mawr i’r Fro.

Ceir rhagor o wybodaeth am Brifddinas-Ranbarth Caerdydd yma

 

 

Rheoli Asedau

Mae partneriaid ar draws y BGC yn gweithio gyda’i gilydd i gynorthwyo’r gwaith o ddatblygu dull integredig ynglŷn â’r ystad sector cyhoeddus yn seiliedig ar ddealltwriaeth a rennir o faterion ystadau cyfredol ar draws y sector cyhoeddus. Mae’r gwaith yn cynorthwyo’r ymdrech i ddarparu gwasanaethau’n well a nodi cyfleoedd ar gyfer cydweithio / cydgysylltu sy’n cwmpasu adeiladau a daliadau tir y partneriaid sy’n aelodau o’r BGC.

Mae Grŵp Newid Hinsawdd a Rheoli Asedau y BGC yn cydweithio i gyflawni’r ymrwymiadau yn y Siarter Argyfwng Hinsawdd ond hefyd i ystyried materion strategol ar draws ystâd y sector cyhoeddus. Ceir nifer o enghreifftiau o gydleoli gwasanaethau ar draws Bro Morgannwg a bydd y gwaith hwn yn parhau â’r gwaith sy’n cael ei wneud ar sail ranbarthol (drwy grŵp rhanbarthol Ystadau Cymru Caerdydd a’r Fro).

Mae’r gwaith hwn yn cyfrannu at yr Amcanion Llesiant o greu Bro sy'n fwy cydnerth a gwyrdd a Bro sy'n fwy cyfartal a chysylltiedig. Bydd gwaith y grŵp hwn yn helpu i wella mynediad at wasanaethau, ac mae'r aelodaeth yn cynnwys cynrychiolwyr o Gynghorau Tref a Chymuned a Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg, gan sicrhau bod y dysg a'r mewnwelediad a rennir hefyd o fudd i sectorau eraill.

 

 

Welsh Copyrights © 2018. All Rights Reserved by Vale of Glamorgan Public Services Board