Ein Cynnydd

Mae Cynllun Lles y BGC yn darparu'r fframwaith ar gyfer gweithgareddau cydweithredol craidd y BGC. Mae'r Cynllun yn nodi pedwar Amcan Lles y gall partneriaid y BGC weithio gyda’i gilydd trwyddynt i wella Lles ar draws Bro Morgannwg.

Yn 2019 cytunodd y BGC ar bedwar llif gwaith sy’n ymgorffori pob un o’r pedwar amcan ac sy’n adlewyrchu dull mwy integredig o gyflawni’r ymrwymiadau yn y Cynllun Lles.  Mae’r ffrydiau gwaith hyn yn cefnogi ei gilydd a nhw yw ffocws cyfarfodydd y BGC. 

Y pedwar llif gwaith yw:

Project Blaenoriaeth Un: Y Cynllun Symud Mwy, Bwyta'n Dda
Project Blaenoriaeth Dau: Mynd i’r Afael â Newid yn yr Hinsawdd
Project Braenaru: Bancio Amser
Project Dysgu Sefydliadol: Gwella Ymgysylltu

 Mae ein gwaith yn drawsbynciol. Trwy ein Hamcanion Lles, ein ffrydiau gwaith a nifer o brojectau allweddol, rydym yn bwrw ymlaen â gwaith sy'n cyfrannu at gyflawni Nodau Lles cenedlaethol Cymru.

Projectau Allweddol: 

Siarter Teithio Iach Bro Morgannwg

 Mae'r BGC wedi gweithio gydag amrywiaeth o wahanol sefydliadau ledled Bro Morgannwg i gofrestru ar gyfer Siarter Teithio Iach Staff Bro Morgannwg a'i lansio. Trwy 14 cam gweithredu uchelgeisiol, mae’r siarter yn hybu cerdded, beicio, trafnidiaeth gyhoeddus a defnyddio cerbydau allyriadau isel iawn yn y Fro.

Group Shot with charter

Mae rhagor o wybodaeth am y gwaith i ddatblygu'r Siarter Teithio Iach ym Mro Morgannwg a Siarter Bro Morgannwg ar gael ar wefan Teithio Iach Cymru.

Partneriaeth Fwyd y Fro

Gan gydnabod yr effaith y gall bwyd ei chael ar iechyd a lles, mae'r BGC wedi cydweithio â'r trydydd sector, tyfwyr bwyd a manwerthwyr ledled y Fro i sefydlu Partneriaeth Fwyd y Fro. Mae'r bartneriaeth wedi ymrwymo i helpu unigolion i wneud dewisiadau iachach trwy roi syniadau o ran sut i fwyta'n dda ar gyllideb, rhannu ryseitiau ac awgrymiadau i wneud y gorau o'r bwyd a brynwch a'ch hysbysu o’r cymorth ariannol sydd ar gael.

 Food Vale Website Image

I gael rhagor o wybodaeth am waith Partneriaeth Fwyd y Fro, edrychwch ar eu gwefan neu dilynwch nhw ar Twitter

Welsh Copyrights © 2018. All Rights Reserved by Vale of Glamorgan Public Services Board