Ein Cynllun

Goals Welsh

‘Ein Bro – Ein Dyfodol’ yw Cynllun Lles cyntaf Bro Morgannwg ac mae’n newid sylweddol i’r ffordd mae’r BGC yn cydweithio i wella lles ar draws y Fro. Rhydd fframwaith i’n gweithgareddau cydweithredol craidd rhwng 2018 a 2023. Mae’r Cynllun yn ymateb i, ac fe’i llywir gan, ganfyddiadau'r Asesiad Lles a wnaed yn 2017.

Drwy archwilio canfyddiadau’r Asesiad Lles rydym wedi cydweithio i greu Cynllun sy’n nodi sut y bydd y BGC yn gweithio i wella lles cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol yn y Fro dros y pum mlynedd nesaf. Nid yw’r Cynllun yn nodi’r holl weithgareddau y bydd y BGC a’i bartneriaid yn eu cyflawni, ond yn hytrach y prif feysydd lle credwn y gallwn gael yr effaith fwyaf drwy gydweithio. 

Yn y Cynllun rydym wedi nodi ein pedwar maes gweithredu a elwir yn Amcanion Lles. Yn erbyn pob amcan nodwyd y wybodaeth a gawsom o’r asesiad lles lleol a rhai o’r prif ystyriaethau i ddyfodol y Fro. Dan bob amcan mae’r BGC wedi nodi nifer o gamau a fydd yn ein helpu i gyflawni ein hamcanion. Drwy gyflawni’r camau hyn yn lleol, byddwn yn sicrhau’r cyfraniad mwyaf i Nodau Lles Cenedlaethol Cymru fel y nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol isod.

Ein Cynllun Lles: 
Gallwch ddysgu mwy am ein Cynllun Lles a’r pedwar Amcan Lles drwy ddilyn y dolenni isod; neu os ydych yn fyr o amser, rydym hefyd wedi creu crynodeb cyflym o'r Cynllun Lles.

Amcan 1

Galluogi pobl i gyfranogi, cymryd rhan yn eu cymunedau lleol a siapio gwasanaethau lleol.

Amcan 2

Lleihau tlodi a mynd i'r afael ag anghydraddoldebau sy'n gysylltiedig am amddifadedd.

Amcan 3

Rhoi'r dechrau gorau mewn bywyd i blant. 

Amcan 4

Amddiffyn, gwella a gwerthfawrogi'r amgylchedd.

Llywio datblygiad y Cynllun:

Mae ystod eang o bartneriaid o sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector, gan gynnwys Cynghorau Tref a Chymuned, wedi cyfrannu at ddatblygu’r Cynllun. Cynhaliwyd ymgyrch cynnwys y cyhoedd helaeth a oedd yn cynnwys mynychu digwyddiadau, arolwg ar-lein, ymgyrch cyfryngau cymdeithasol, a mynd i bob cwr o’r Fro i gael safbwyntiau gwahanol.

Gallwch ddysgu mwy am yr hyn a wnaethom, beth ddywedoch chi a sut ystyriom ni’r adborth hwn, yn ein hymgynghoriad a’r log adborth ymgysylltu. Gwnaethom hefyd gynnwys nifer o ymatebion ymgynghori ffurfiol ar ein cynllun lles drafft; mae’r rhain hefyd ar ein log. 

Log Ymgynghori ac Ymgysylltu - Saesneg yn Unig

Cyngor ac adborth Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol:

Fel rhan o’n hymgynghoriad, ymgynghorodd y BGC â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ar ddatblygu ein Cynllun. Cafodd y BGC ddogfen gyngor gynhwysfawr gan y Comisiynydd sydd wedi llywio'r datblygiad ac a fydd yn llywio'r gwaith o roi'r Cynllun ar waith.

                

Welsh Copyrights © 2018. All Rights Reserved by Vale of Glamorgan Public Services Board